Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand ja tehniline teave.

 

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad MJPEOD OÜ  kodulehe (www.mjproduction.ee) ja teiste MJPEOD OÜ poolt hallatavate veebilehtede  kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. MJPEOD OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. MJPEOD OÜ  tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MJPEOD OÜ

 

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on MJPEOD OÜ-le tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. MJPEOD OÜ ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

 

MJPEOD OÜ kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes.

 

MJPEOD OÜ  töötleb järgmisi isikuandmeid:

- nimi

- aadress

- telefoninumber

- e-maili aadress

- info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

 

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib MJPEOD OÜ töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

 

MJPEOD OÜ edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

Üksnes Vaibagalerii määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

 

MJPEOD OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid:

- MJPEOD OÜ-ga  samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;

- kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;

- seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;

- MJPEOD OÜ koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);

- transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

 

MJPEOD OÜ järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad MJPEOD OÜ koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

 

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada jurimets@mail.ru

 

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega MJPEOD OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Intellektuaalne omand

 

MJPEOD OÜ veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub MJPEOD OÜ - le ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

 

MJPEOD OÜ veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma MJPEOD OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.  MJPEOD OÜ logo ning seonduvad  graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

 

Välised lingid

 

MJPEOD OÜ veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuuluMJPEOD OÜ-le. MJPEOD OÜ ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.