Tagastused (antud info puudutab vahendatud piletimüüki)

MJProduction ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse,
reklaami, teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest
tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab
Korraldaja. (ürituse korraldajat saate näha enne pileti ostu ürituse infos!)

Juhul kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või
asendatakse muu Üritusega, ei ole MJProduction kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite
tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.

MJProductionil on õigus keelduda teenuste pakkumisest korraldajale kui klientide pretensioonid kahjustavad
MJProductioni mainet.