MJProduction jätab endale õiguse aksepteerida või tagasi lükkata reklaami või ürituse loomise taotlusi.


Korraldaja kohustub:

1. Jälgima, et tema reklaamid või üritused ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

2. Esitama MJProduction-ile Piletite müüki andmiseks Tellimuslehe.

3. Tagama MJProductioni firmamärgi (logo) reklaamimise ja/või nimetamise kõikidel Üritusega seotud

trükistel, interneti-, tele- ja raadioreklaamidel, mis kajastavad Piletite müügiinfot.

4. Aktsepteerima Ürituse sissepääsus MJProductioni internetipoe kaudu ostetud elektroonilisi Pileteid.

5. Ürituse mittetoimumisel või selle toimumisaja, koha või artisti muutumisel või Ürituse

asendamisel muu Üritusega Piletid ostjatelt tagasi ostma.

MJ Poduction kohustub:

1. Korraldama piletite eelmüüki

2. Esitama Korraldajale Piletite Müügiaruande ja/või tegema kättesaadavaks Lõpparuande.

3. Tegema Korraldajale kättesaadavaks informatsiooni Piletite müügi kohta.

4. Tagama reklaammaterjalide eksponeerimise vastavalt reklaami kokkulepetele.

5. Reklaami tellimusleht on lisatud Lepingule. Juhul kui reklaammaterjalides on märgitud lisaks MJProductionile veel

keegi teine piletivahendusega tegelev isik/firma, jätab MJProduction endale õiguse

reklaammaterjali eksponeerimisest keelduda või paluda reklaammaterjal ümber töödelda

6. MJProduction ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse,

reklaami, teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest

tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab

Korraldaja.

7. Juhul kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või

asendatakse muu Üritusega, ei ole MJProduction kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite

tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.

8. Korraldaja vastutab temale usaldatud riist- ja tarkvara eest ning korvab tekitatud kahju eseme

turuväärtuse ulatuses.

9. Üldtingimusi on MJProductionil õigus muuta edastades info korraldajale 14-päevase etteteatamisega.