Laadimine...

Piletimüügi ostuamise tingimused

Definitsioonid
1.1. Eritingimused – Üldtingimuste täiendused, mis tulevad kohaldamisele MJProductioni ja Korraldaja

vahel. Eritingimused on Üldtingimuste suhtes ülimuslikud.

1.2. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi

Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.

1.3. Leping – Üld- ja Eritingimused ning lisad.

1.4. Lõpparuanne – MJProductioni poolt Korraldajale ürituse toimumise järgselt esitatav aruanne, milles on

toodud andmed Piletite kogu eelmüügi kohta.

1.5. Müügiaruanne – MJProductioni poolt Korraldajale eelmüügi perioodil esitatav aruanne, milles on toodud

andmed Piletite eelmüügi perioodi müügi kohta.

1.6. Pilet – vigastamata dokument originaal blanketil või elektrooniline pilet, mis tagab esitajale õiguse

sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.

1.7. MJProduction – MJProductionestonia OÜ, registrikood 14670253, asukoht Sõle tn 38, Tallinn 10137, mis

osutab Korraldajale Ürituse Piletite müügi-, haldus- ja reklaamiteenuseid vastavalt Lepingus sätestatud

tingimustele.

1.8. Pool – Korraldaja ja MJProduction eraldi; Pooled – Korraldaja ja MJProduction koos ja ühiselt.

1.9. Tellimusleht – Üritust puudutav oluline teave, mille Korraldaja esitab MJProductionile.

1.10. Üldtingimused – käesolevad piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused.

1.11. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus-, avaliku elu, äri- või

reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents,

konkurss, oksjon vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

Lepingu object
2.1. Korraldaja volitab MJProduction-it müüma Ürituse Pileteid eelmüügi korras ja osutama teisi sellega seotud

teenuseid Lepingus sätestatud tingimustel. Piletite eelmüük on mistahes viisil, kohas, vormis ja ajal enne

Ürituse toimumist Ürituse Piletite müük.

2.2. Eritingimustega täiendatakse Üldtingimusi ja määratakse kindlaks Üldtingimustes reguleerimata

tingimused. Üld- ja Eritingimuste vastuolu korral tulevad kohaldamisele Eritingimused. Korraldaja poolt

esitatavas allkirjastatud Tellimuslehes määratakse kindlaks Üritus ja Üritust puudutav oluline teave.

Müügilepingute vahendamine
3.1 MJProduction vahendab Korraldaja ja Pileti ostjate vahel müügilepingute sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema

huvides. MJProduction ei ole kohustatud ega saa sõlmitud müügilepinguid täita. Piletiga seotud õigused ja

kohustused kehtestab Piletite ostjatele Korraldaja, mis vastutab Piletite ostjate ees nende õiguste ja

kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest.

Poolte kohustused
4.1. Korraldaja kohustub:

4.1.1. Esitama MJProduction-ile Piletite müüki andmiseks Tellimuslehe

4.1.2. Tagama MJProductioni firmamärgi (logo) reklaamimise ja/või nimetamise kõikidel Üritusega seotud

trükistel, interneti-, tele- ja raadioreklaamidel, mis kajastavad Piletite müügiinfot.

4.1.3. Aktsepteerima Ürituse sissepääsus MJProductioni ja MJProductioni partnerite originaal

piletiblankettidel Pileteid ning internetipoe kaudu ostetud elektroonilisi Pileteid;

4.1.4. Ürituse mittetoimumisel või selle toimumisaja, koha või artisti muutumisel või Ürituse

asendamisel muu Üritusega Piletid ostjatelt tagasi ostma.

4.2. MJPoduction kohustub:

4.2.1. Korraldama Piletite eelmüüki;

4.2.2. Esitama Korraldajale Piletite Müügiaruande ja/või tegema kättesaadavaks Lõpparuande.

 

4.2.3. Tegema Korraldajale kättesaadavaks informatsiooni Piletite müügi kohta MJProductioni veebikeskonnas,

edastades korraldajale lepingu sõlmimise algusest kirjaliku taasesitavas võimaldavas vormis müügisüsteemi kasutaja paroolid.

4.2.4. Tagama reklaammaterjalide eksponeerimise vastavalt reklaami kokkulepetele. Reklaami

tellimusleht on lisatud Lepingule. Juhul kui reklaammaterjalides on märgitud lisaks MJProductionile veel

keegi teine piletivahendusega tegelev isik/firma, jätab MJProduction endale õiguse

reklaammaterjali eksponeerimisest keelduda või paluda reklaammaterjal ümber töödelda

Vastutus
5.1. MJProduction ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse,

reklaami, teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest

tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab

Korraldaja.

5.2. Juhul kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või

asendatakse muu Üritusega, ei ole MJProduction kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite

tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.

5.3. Korraldaja vastutab temale usaldatud riist- ja tarkvara eest ning korvab tekitatud kahju eseme

turuväärtuse ulatuses.

Vääramatu jõud
1.Pooled ei vastuta Lepingu rikkumise eest, kui Lepingu täitmise teevad võimatuks vääramatu jõu asjaolud.

2.Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu

jõud kohustuse täitmist takistas.

3.Vääramatu jõu olukorras on Pooled siiski võimalusel kohustatud

rakendama jõupingutusi Lepingu jätkuva täitmise tagamiseks ja takistavate asjaolude kõrvaldamiseks.

4.Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud.

5.Vääramatu jõud muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine oli

mainitud tegurite tõttu takistatud.

Lõppsätted
7.1. Üldtingimusi on MJProductionil õigus muuta edastades info korraldajale 14-päevase etteteatamisega.

7.2. Juhul, kui mõni Lepingu säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Lepingu

sätete kehtivust.

7.3. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandlusega

kehtestatud korras.