Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand ja tehniline teave.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad kodulehe (www.mjproduction.ee)
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Veebipood jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta.
Veebipood tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mjproduction

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Veebipood ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Veebipood kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes.

töötleme järgmisi isikuandmeid:
- nimi
- aadress
- telefoninumber
- e-maili aadress
- info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võime töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Edastame klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Vaibagalerii määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

on õigus edastada isikuandmeid:
- samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
- seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;
- koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Veebipood järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@mjproduction.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Intellektuaalne omand

veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Mjpeoduction - le ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

Veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.
Logo ning seonduvad graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

Välised lingid

veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu poele. Meie ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest